acupunctara achtergrond
acupunctara logo

Acupunctuur - Moxa - Massage

acupunctara achtergrond
acupunctara logo

Acupunctuur - Moxa - Massage

Uw privacy bij acupunctara

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Tara van Schaik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt en dus uw persoonsgegevens verwerkt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die Tara van Schaik, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Tara van Schaik doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heeft Tara van Schaik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit dossier wordt in een afgesloten kast met slot bewaard. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als Tara van Schaik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Tara van Schaik heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de therapeut voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de therapeut doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Mailhosting

Voor het sturen en ontvangen van e-mails gebruikt Tara van Schaik een Gmail-account van het Amerikaanse bedrijf Google. De informatie wordt dus overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De praktijk heeft hier geen invloed op.

Contact

Tara van Schaik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Tara van Schaik.